= ഗുരുജി =

ശ്വാസമാവശ്യം , ആശ്വാസമാവശ്യം , വിശ്വാസമത്യാവശ്യം (കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്)


ശ്വാസമാവശ്യം , ആശ്വാസമാവശ്യം , വിശ്വാസമത്യാവശ്യം (കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്)